وحی: وسیلۀ رهیابی به فلاح
03/20/2018 | دیگران

    جالبیت مقاله   |  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:3

نویسنده: پارسا ارسلان
الله سبحانه وتعالی خالق انسان و همه‌ای مخلوقات است، خالق و ذاتی است که همه‌ای موجودات را به وجود آورده و از تمام کیفیت‌ها، خصوصیات و اولویت‌های آنان بدون کم وکاست، آگاه بوده و به حرکت آورندۀ این همه مخلوقات است که در دایره‌های زمانی و مکانی معین قرار دارند.
با مطالعۀ نصوص به این نتیجه دست می‌یابیم که انسان دارای عقل است و این ممیزه مکلفش می‌سازد و به همین خاطر، اشرف المخلوقات نامیده شده و سایر مخلوقات برای منافع و استفادۀ انسان خلق گردیده است.
عقل وسیلۀ تشخیص و درک واقعیت است و از طرفی، پروسۀ فکریی است تا به شناخت یک واقعیت دست یابیم. برای فکر کردن باید واقعیت موجود، حواس قابل درک و معلومات قبلی پیرامون واقعیت موجود باشد تا در نتیجه توسط دماغ سالم بتوانیم بالای یک واقعیت قضاوت نماییم؛ ولی در بسا موارد استندردهای عقلی ما محدودیت دارد و نمی‌تواند به شناخت واقعیت دست یابد، که از آن جمله می‌توان شناخت الله سبحانه وتعالی، اثبات جنت و دوزخ وغیره را بیان کرد که در ماورای عقل ما قرار دارد. پس انسان دارای عجز و محدودیت‌های بی‌شماری است. هم‌چنان انسان‌ها دارای حاجات عضوی و غرایز اند و از جانب الله سبحانه وتعالی‌ در آخرت مجازات و مکافات می‌شوند.
چگونه راه خود را دریابیم تا هم نجات یافته و هم به شناخت اسرار دست یابیم؟ یگانه راه، درک ارتباط مان با الله سبحانه وتعالی است که توسط وحی در زندگی ما دخالت کرده و ما را رهنمایی کرده است. هیچ‌گاهی الله سبحانه وتعالی ارتباطش را با بشر قطع نکرده و نخواهد کرد و تا زمانی‌که خود بشر از دخالت خالق در امورش منصرف نشود، دخالتش تداوم خواهد داشت. الله سبحانه وتعالی از میان بشر فردی را با خوی و خواص بشری، که دارای حاجات و غرایز باشد و با نیازمندی‌های بشر آشنا باشد، منحیث رسول و نبی خود در زمین انتخاب می‌نماید و مأموریت رسول و نبی خود را مشخص کرده و توسط وحی خود زمینۀ فلاح و رستگاری، که همانا انتخاب صراط المستقیم می‌باشد، برای بشر تنظیم کرده است.
وحی الله سبحانه وتعالی برای آن است تا بشر هدایت شوند، زندگی بشری را نظم دهد، زمینۀ نجات و درک از دوزخ و عذاب قبر و حشر فراهم شود، معرف خیر و شر در اعمال زندگانی باشد و منبع بیان حوادث گذشته و عبرت‌های تاریخی در مورد اقوام و انبیاء باشد. در عموم وحی‌که از جانب الله سبحانه وتعالی برای پیامبران نازل شده است، تشریح کنندۀ معیارهای دنیوی و تمام جزئیات آخرت است.
بناءً وحی مهم است؛ امروزه قرآن کریم و احادیث پیامبر مان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موجود بوده و زمینۀ دستیابی به آن بسیار آسان شده است و می‌توان در هر بخش با آن مشکلات خود را حل نماییم. بدون شک، انسان با عجز و محدودیت خود نمی‌تواند رهیاب گردد؛ مگر این‌که زندگی‌اش را با وحی‌که همانا قرآن و سنت است مزین گرداند.


    جالبیت مقاله  
|  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:3   ارسال نظر