مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود
04/28/2018 | دیگران

    جالبیت   |  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:2

نویسنده: مسلم سادات
ملت مسلمان و مجاهد افغانستان همواره فریب و وعده‌های چرب و میان‌خالی حکومت و حامیان آن را مبنی تأمین امنیت، حکومتداری خوب، اقتصاد شگوفا، ایجاد زمینه‌های کار و هزاران وعده و وعید دیگر خورده‌اند. اما نتیجۀ آن بعد از ۱۷ سال جنگ ویرانگر و خانمانسوز، ما شاهد چنان حالت اسفباری هستیم که قلم از نوشتن آن عاجز است. از سوی دیگر، ما در ۱۷ سال گذشته شاهد برگزاری چندین دور انتخابات ریاست‌جمهوری ، پارلمانی و شوراهای ولایتی بودیم که توأم با تقلب گسترده و جنجال‌های زیادی همراه بوده است، که نه تنها سودی بر بهبود حالت اسفبار این ملت نداشت؛ بلکه گره دیگر بر مشکلات مردم ما افزود. از ریختن صندوق‌های رأی به دره‌ها و کوها توسط هلیکوپترهای انتقالی گرفته تا چاق شدن گوسفندان و قطع شدن انگشتان رأی دهندگان و تشکیل تیم‌های انتخاباتی بر اساس قومیت و زبان شگاف‌های عمیق را میان مردمان کشور بوجود آورد. پس این دموکراسی چی‌ها نبود که برای مردم تحمیل کرد.
حالآن‌که از دیدگاه اسلام اشتراک در نظام‌های دموکراتیک و رأی دادن مسلمانان درین پروسه ناجایز می‌باشد؛ زیرا در اسلام قانونگذاری مختص به الله سبحانه وتعالی بوده و احدی جز الله سبحانه وتعالی حق حاکمیت بر جهان هستی را ندارد، اما در دموکراسی پارلمان مرجع قانونگذاری دانسته می‌شود که این در مخالفت سریع احکام الهی قرار دارد.
شما مردم مسلمان در ۱۷ سال حاکمیت دموکراسی در این کشور شاهد بودید که شاگردان دموکراسی میلیون‌ها افغانی سرمایه‌ای بیت‌المال را در راه برگزاری انتخابات‌های مسخره به مصرف رسانیده‌اند، چه وعده‌هایی‌که در زمان کمپاین‌های انتخاباتی به مردم ندادند؛ اما کجا شد؟ بعد از انتخاب شدن یا بجان هم افتادند و درپی توطئه و حذف یکدیگر شدند و یا به تجارت داخلی و خارجی پرداختند و مصروف جمع نمودن پول و ساختن شرکت‌ها و بلند منزل‌ها شدند و به سفرهای خارجی پرداختند.
آیا امضای ننگین پیمان امنیتی را با کفار محارب توسط حکام و تأیید آن بواسطه پارلمان فراموش کرده‌اید؟ آیا دست به دست شدن میلیون‌ها دالر پول بخاطر دادن رأی به وزیران نالایق و مفسد حکومت را از یاد برده‌اید؟ آیا حکومت زمینۀ تطبیق احکام کفری را مساعد نساخته است؟ و آیا یا فاحشه‌ها را برای مسخره نمودن ارزش‌های اسلامی تشویق ننموده است؟
رسول الله صل الله علیه وسلم چه مقبول فرموده‌اند: مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. بناءً لازم است تا هوشیار باشیم و فریب هیاهو و هل‌هله‌های رسانه‌های مزدور را نخوریم و بار دیگر شریک خیانت های دیگران نشویم.

    جالبیت  
|  

5.0

5/


ارزیاب کنندګان:2   ارسال نظر