موضوعات مبحاثه


احمد صدیق احمدی

احمدصدیق احمدی؛ تحلیل‌گرسیاسی و پژوهشگر مسایل تاریخی.
وی در بدخشان متولد و تحصیلات خود را تا مقطع لیسان در دانشگاه کابل ادامه داده است. از احمدصدیق تاکنون بیشتر از صد پژوهش و تحلیل در مسایل سیاسی، تاریخی و جغرافیایی در رسانه‌های معتبر به‌نشر رسیده است.

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 46   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
موضوعات