موضوعات مبحاثه


عثمان هوشنگ

عثمان هوشنگ در سال 1370 ه ش در شهر کابل متولد گردیده است. وی مدرک تحصیلی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی در سال 1393 بدست آورده و مدت چهار سال می‌شود که مصروف کار رسانه‌ی در افغانستان است. مقالات وی در نشریه‌های همچو مجله خلافت، مجله قیام، ماهنامه تغییر، ماهنامه خلافت و بعضی سایت‌هه‌های مشهور، نشر گردیده است.
شما می‌توانید ذریعه آدرس‌های ذیل با این نویسنده تماس مستقیم داشته باشید:

 نظریات و تبصرها بر مقالات:  میزان بازدید کننده گان: 0٪  
موضوعات