موضوعات مبحاثه


سهیل صالحی

نویسنده و مترجم
سهیل صالحی متولد کابل و در بخش زبان و ادبیات انگلیسی دارای مدرک لیسانس می‌باشد. وی در بخش های سیاسی و اوضاع جاری امت اسلامی نوشته‌های را به نشر رسانده است.

 نظریات و تبصرها بر مقالات: 11   میزان بازدید کننده گان: 0٪  
موضوعات