فصل دوم استراتیژی امریکا؛ ادامه جنگ و وحشت
06/14/2017 | سهیل صالحی

    جالبیت   |  

3.5

5/


ارزیاب کنندګان:6

اخیرأ رسانه های مختلف خبر از استراتیژی جدید امریکا می دهند. استراتیژی که طرح آن از سوی مشاور ارشد نظامی و پالیسی خارجی رئیس جمهور امریکا پیشنهاد شده است که به گفته مقامات بلند پایه امریکایی بن بست موجود را در افغانستان خواهد شکست. از جانب دیگر، این استراتیژی یکبار دیگر امریکا را وارد جبهات جنگ در افغانستان می نماید. این در حالیست که این استراتیژی شامل افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان می شود و هم چنان صلاحیت راه اندازی حمله های گسترده تر را علیه مخالفین دولت فراهم می سازد.
با این وجود، می توان گفت که استراتیژی جدید امریکا در واقع تلاش برای حفظ حالت موجود یعنی ناامنی و بی ثباتی است تا از این طریق بهانه ی خوبی برای حضور خود در افغانستان داشته باشد که این خود ادامه جنگ، ناامنی، وحشت و کشتار مسلمانان افغانستان را در پی خواهد داشت. این استراتیژی نه برای از میان بردن ناامنی و بی ثباتی و آوردن صلح، بلکه اساسأ برای از سر گیری جنگ در افغانستان طرح ریزی شده است.
اگرچه مقامات مختلف دولت استعماری امریکا برای زمینه سازی حضور بیشتر نیروهای خود در افغانستان بهانه شکستن بن بست حالت حاضر و دست یافتن به صلح و ثبات را پیش کش می کنند، اما آوردن صلح و ثبات بهانه ی خوبی است تا امریکا از این طریق اهداف بزرگ تر خود را دنبال کند.
بنابراین، می توان گفت که افغانستان مسیر جنگ و ناامنی است که صلح و ثبات از آن عبور نمی کند. در واقع صلح و ثباتی که مردم افغانستان آرزوی آن را دارند در گرو جنگ و ناامنی است یا می توان گفت در قبضه سیاست های فرا افغانستانی امریکاست که صلح و ثبات در موجودیت آن خیالی بیش نیست. بر علاوه، فصل دوم استراتیژی امریکا مرحله دوم حالت اسفباری است که در نتیجه ۱۶ سال حضور بالای مردم افغانستان تحمیل گردیده است.
این در حالیست که حکومت فاسد، بی کفایت، قبیله ای، فرقه ای و منفور امریکا(به نقل از واشنگتن تایمز) در حال پرده پوشی این واقعیت است تا مردم فریب بازی صلح این حکومت را خورده و متوجه استراتیژی که صلح در کنار آن تیاتر مسخره ای بیش نیست، نشوند. تیاتری که حضور هر چه بیشتر و دوام دار تر نیروهای اشغالگر امریکایی را در افغانستان تضمین خواهد کرد.
صلح و ثباتی که مردم افغانستان آرزوی آن را دارند با موجودیت نیروهای اشغالگر امریکایی که جز قتل و کشتار مردم بی گناه به بهانه های مختلف کار دیگری ندارند، دور از تصور است. اساسأ جنگی را که امریکا در افغانستان به پیش می برد و اهدافی را که در نتیجه آن می خواهد بدست آورد با صلح و ثبات سازگار نیست. در واقع موجودیت صلح و ثبات در افغانستان مانع اساسی برای بدست آوردن اهدافی است که امریکا میلیاردها دالر را صرف آن کرده است.
منبع: ماهنامه ی تغییر، شماره یازدهم


    جالبیت  
|  

3.5

5/


ارزیاب کنندګان:6   ارسال نظر