چرا نمی دانید؟
10/23/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

4.9

5/


ارزیاب کنندګان:9

امروزه سرمایه داری با نظام سیاسی آن دموکراسی ارزش های خود را تحت اصطلاحات مختلف به ظاهر زیبا و دل انگیز، اما در باطن فاسد و فرسوده برجهانیان پیش کش می کند که اکثریت مردم جهان از آن متأثر شده و دولت های غربی آن را در زنده گی خود الگو گرفته اند.
اما آیا دموکراسی و ارزش های آن؛ مانند: حقوق بشر، جامعه مدنی، آزادی ها و... برای تمام بشریت یک سان ساخته شده است؟ آیا کدام تبعیض در آن جای ندارد؟ آیا دولت مردان غربی برای گسترش دموکراسی و ارزش های آن فرقی میان انسان های غربی و غیر غربی قایل نیستند؟
اگر پاسخ های این پرسش ها را دقیق بررسی کنیم، در خواهیم یافت که نزد دولت های غربی تنها انسان های ارزش دارند که در غرب زنده گی می کنند. دموکراسی صرف برای غربی ها است؛ چون: مسلمان های که تمسک به دین اسلام دارند، تندرو و یا هم تروریست خطاب می شوند، در غیر آن باید همان دموکراسی را انتخاب کنند که غربی ها پیش کش می کنند.
حقوق بشر تنها برای بشرِ غربی است نه مسلمانان، زیرا حقوق بشری که آن ها ساخته اند جهان شمول باید می بود و تا حال از حقوق برادران، خواهران، اطفال و بزرگ سالان ما که در سوریه، عراق، افغانستان، برما و... به جرم مسلمان بودن کشته می شوند، دفاع صورت می گرفت؛ اما چنین نشد و هر گز نمی شود. منظور آنان از انسان، همان انسان های غربی است و باید جان مسلمانان در خطر باشد تا امنیت بشر غربی تأمین شود.
اگر بحث آزادی ها است، آن هم برای انسان های غربی است نه مسلمانان؛ چون وقتی که مسلمانان مبدئی برای حاکمیت اسلام فعالیت جهانی دارند و جز حق چیزی دیگری را بیان نمی کنند، می بینیم که دولت های کفری و مزدوران شان همه بسیج می شوند تا صدای حق را گلو گیر کنند، پس این ارزش ها هم مخصوص غربی ها است.
پس در مجموع دموکراسی-سرمایه داری و تمام ارزش های میان تهی آن که توسط غربی ها ساخته شده است، صرف برای بشر غربی است نه برای تمام بشریت؛ ولی در مورد مسلمانان باید بگوییم که ما ارزش های واقعی اسلام را با خود داریم، اگر در تمام ابعاد زنده گی ما اسلام تطبیق شود، مطمئناً مشکلات عمده ای که امروز ما مسلمانان با آن دست و پنجه نرم می کنیم حل می شود؛ اما چرا عده ای از برادران و خواهران مسلمان ما نمی دانند که این همه ارزش های ساخته ی غربی ها تنها برای غربی ها است؟

نویسنده: قیس محمدی 


    جالبیت  
|  

4.9

5/


ارزیاب کنندګان:9



   ارسال نظر