تذکر اهداف نزول قرآن در ماه مبارک رمضان!
06/11/2018 | دیگران

    جالبیت   |  

4.2

5/


ارزیاب کنندګان:9

نویسنده: شهیر نورزاد
ماه مبارک رمضان ضمن دیگر فضیلت‌هایش شبی را با خود دارد که بنام شب قدر یاد می‌شود که فضیلت این شب توصیف ناپذیر است و نزول قرآنکریم در این شب، بیان از منزلت و فضلیت والای شب قدر دارد؛ قسمی‌که در خود قرآنکریم در سورۀ قدر الله متعال به این موضوع چنین اشاره می‌نماید:

﴿إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ (1) وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَهُ الْقَدْرِ (2) لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾
[قدر: 1-3]

ترجمه: ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستادیم و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است.

فرستاده شدن این کتاب آسمانی بدون شک دارای اهداف والای بوده که توسط آن بشر از گودال بدبختی، گمراهی و ضلالت به صراط المستقیم رهسپار شدند و با تطبیق آن در زندگی تا قرن‌ها بعد از نزول هم الگوی بشریت گردیدند؛ اما امروز تا جائی‌که دیده می‌شود، بشر در گمراهی و ضلالت آشکار روان بوده؛ در حالی‌که سالانه هزاران تن با بستن دستار فضیلت جشن فراغت شان را بخاطر حفظ این کتاب مقدس جشن می‌گیرند و هزاران تن دیگر هم با اشتراک در مسابقات به قرائت کردن قرآن مصروف هستند و اکثر مسلمانان هم حداقل سالانه یک بار قرآنکریم را رو خوانی می‌کنند؛ اما نه تنها از ذلت نجات نیافتند؛ بلکه خود با صدها اعمال عجیب و غریب در زندگی روبرو می‌باشند. علت این همه گمراهی در کجاست؟
چرا در زندگی اصحاب رضوان الله اجمعین بعد از نزول قرآن تغییرات به میان آمد؛ اما در جامعۀ امروزی با وجود موجودیت همان محتوای قرآنکریم زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم زندگی عامه مردم، اصحاب‌گونه حس نمی‌شود؟ آیا فراموش نمودن اهداف نزول قرآنکریم باعث ذلت مان نگردیده است؟
بدون شک قرآن‌کریم هادی بشریت از زمان نزول تا قیام قیامت بوده اگر هدف نزول آن درک شده و مطابق به هدف نزول از آن استفاده شود، مثل کسانی‌که این هدف را درک نموده و مطابق به آن زیستند و بهترین الگوهایی برای بشر، بالخصوص امت مسلمه قرار گرفتند، برای زمان فعلی نیز به حیث چراغ هدایت واقع خواهد شد.
پس ما هم تا زمانی‌که مثل اصحاب قرآنکریم را از دریچۀ معالج مشکلات بودن برای بشر تلاوت نکنیم و برای تنظیم امور مان راه‌حل‌ها را در قرآنکریم جستجو نکنیم و دستورات آن را با کمال دقت و توجه، فهم و عمل نکنیم، مثل همان مریضی خواهیم بود که تنها نسخه و دستورات داکتر را در دست گرفته که نه به دستوراتش عمل می‌کند و نه هم به نسخه دارو می‌گیرد تا شفایاب شود.


    جالبیت  
|  

4.2

5/


ارزیاب کنندګان:9   ارسال نظر