لحظاتی با قرآن کریم:تفسیر سورة الشمس: قسمت دوم
12/15/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:3

در این برنامه ما به تفسیر گوشه ای از احکام و مفاهیم کلام حق می پردازیم؛ تا باشد که برداشت عملی از تفسیر قرآن کریم منحیث راهنما و روش زندگی فردی و جمعی ما گردد...

لینک دانلود

http://bit.ly/2gPNAZk


    جالبیت  
|  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:3   ارسال نظر