مشتِ محکم خلیلزاد بر جبین رهبران مجاهدین
06/13/2016 | عثمان هوشنگ

    جالبیت   |  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:13

کلش به نام جهاد؛ جیب های خوده پر می کنند. مردم بخاطر خدا در برابر کفر جهاد کرد، اما بعض ها از این دستاورد استفاده کرده کفر را بالای ما حاکم ساختند. مردم جان، مال و ناموس خوده از دست داد تنها بخاطر خدا نه بخاط حاکمیت امریکا. (گفته‌های یک مجاهد معلول)
مردم مسلمان افغانستان جهاد در برابر کفار را یکی از حاصلات زندگی خود می ‌دانند و بر این موضوع افتخار می‌ کنند، اما همواره از کسانی که به نمایندگی از مجاهدین رهسپار چانه ‌زنی ‌های سیاسی شدند، ناراضی اند. اکثریت مطلق گروه مجاهدین در سطوح پائین از عملکرد رهبران خود به حدی ناراضی اند که به هیچ عنوان دیگر نمی ‌خواهند تا این افراد به نمایندگی از این گروه در بازار سیاست حرف بزنند.
در عین حال اگر دید واقع گرایانه نسبت به این قضیه داشته باشیم، درخواهیم یافت که رهبران مجاهدین در واقع دیگر فرصتی برای حرف زدن ندارند. کتاب تحت عنوان «مامور» به نبشته ‌ی خلیلزاد و مصاحبه این مامور ارشد قصر سفید امریکا این موضوع را به شکل خیلی واضح آشکار می کند.  
این شهروند امریکایی در کتاب و مصاحبه ‌ی خود در تلویزیون طلوع به شکل خیلی آشکار، منزوی نمودن مجاهدین از قدرت توسط امریکا را بیان می کند. در حالی که گفتن چنین حرف های از سوی یک شهروند امریکایی در مورد مجاهدین 10 سال قبل محال و غیر ممکن بود؛ اما گفتن این حرف‌ ها در شرایط کنونی بیانگر این است که دیگر مجاهدین آنچنان نفوذ سیاسی ندارند که امریکا آن ها را برای خود تهدید بداند.
چون در طول ده سال امریکا طی یک برنامه بزرگ بسیاری از چهره‌ های برجسته ی مجاهدین را ترور، بعض ‌ها را به شکلی از اشکال از قدرت منزوی و تعداد اندکی دیگر را به گونه ا‌ی به خود وفادار ساخت که دیگر به نام جهاد و مجاهد از آن ‌ها چیزی شنیده نخواهد شد.
در عین حال امریکا با شکست مجاهدین خواست تا فضای جهاد و مجاهد را نیز بدنام سازد. این کار را توسط جامعه مدنی به پیش برد. همچنان توانست تا در طول بیشتر از یک دهه حاکمیت دموکراسی یک نظام کاملاً سکولار را به رهبری افراد سکولر و تکنوکرات بدیل مجاهدین در افغانستان پایه گزاری نماید.
حال مجاهدین باید بدانند که امریکا در این بازی برنده و رهبران مجاهدین بازنده است. اگر بعد از این همه بازهم تعداد اندک باقی مانده از رهبران مجاهدین که می ‌توانند برای وحدت امت و حاکمیت شریعت الله سبحانه وتعالی نقش ایفا کنند، اما بازهم طمع از امریکا دارند؛ در چنین حالتی قبلاً بالای شعور سیاسی آن‌ ها شک بود و در صورت چنین کاری بالای شعوری انسانی آن ‌ها نیز شک وجود دارد، چون سرنوشت آن ‌ها نیز مانند کسانی خواهد بود که امریکا آن‌ ها را به شکل از اشکال از میان برداشت.


    جالبیت  
|  

4.5

5/


ارزیاب کنندګان:13   ارسال نظر