از جهادگرایان افراطی کلنتون تا اسلام افراطی ترامپ!
11/04/2016 | دیگران

    جالبیت   |  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:14

بعد از سقوط کمونیزم در سیاست خارجی امریکا در امر مبارزه با اسلام در قالب مفهوم تروریزم، هیچ تغییری رونما نگردیده است. امریکا در سیاست خارجی از یک قاعده مشخص سیاسی پیروی می کند که همانا استعمار است، و مفکوره سیاست خارجی آن هم جدا ازین مشخصه نیست.
با آغاز انتخابات ریاست جمهوری در امریکا، سروصداهای زیادی در میان مسلمانان پیدا شد که گویا "دونالد ترامپ" نامزد ریاست جمهوری تندرو و ضرر اسلام و مسلمانان است. نامزد دیگر آن "هیلری کلنتون" دارای سیاست نرم و بهتری است که با اسلام و مسلمانان خصومت چون دونالد ترامپ ندارد، و این موضوع بحث داغ سیاسیون امت قرار گرفته بود و هرکس به زعم خود از آن تعبیری داشت.  
نگاه عمیق سیاسی بر وضعیت تاریخی امریکا ما را به این نتیجه می رساند که امریکا از بدو تأسیس اش با ساختارهای فکری و سیاسی این نظام، سراسر با اسلام مبارزه و دشمنی کرده است. چنان چه در جنگ جهانی اول به نفع متحدین شده خلافت عثمانی را سقوط دادند و بعداً سرزمین های اسلام را در میان متحدین خویش تقسیم نمودند. پس از جنگ جهانی دوم عملاً سرزمین های اسلامی را مستعمره ساخت. هم چنان پس از جنگ سرد عملاً بالای مناطق؛ چون: افغانستان، عراق، سومالیا، یمن و سوریه  لشکر کشی نموده و هزاران تن امت را به خاک و خون کشانید.
این سطحی نگری است که یک نامزد ریاست جمهوری امریکا را نسبت به دیگری ترجیح داده و باورمند بود که کلنتون نسبت به ترامپ، برای اسلام و مسلمین بهتر است. چنان چه تعدادی اوباما را نسبت به بوش پسر ترجیح می دادند و آن را به اسلام و مسلمانان بهتر می دانستند، در حالی که ظلم و کشتار دوره ی ریاست جمهوری اوباما دو برابر کشتار زمان بوش است. حملات هوای بی پیشینه زمان اوباما در سراسر سرزمین های اسلامی از افغانستان گرفته تا پاکستان و عراق هزاران تن را به خاک و خون کشانید. شبکه های استخباراتی فعالیت های خود را گسترش داد و در مناطق قبایلی هزارها مسلمان را به عناوین مختلف کشتند.
امت اسلامی باید متوجه باشند، اگر ترامپ برای از بین بردن گروه های اسلامی جهادی؛ چون: "فتح شام" در سوریه کمر بسته باشد، باز هم دشمنی خود را علیه اسلام بیان کرده است، و اگر کلنتون با گروه های اسلامی؛ چون: حزب التحریر کمر بسته باشد، باز هم دشمنی خود را با اسلام اعلان نموده است. در حقیقت این اصل سیاست خارجی امریکا علیه اسلام است که هیچ گاهی با ایشان کنار نخواهد آمد و برعکس اسلام هم مسامحت و نزدیکی با کفار را ابداً جواز نداده است. هدف هر دو نامزد فقط کسب رأی عموم مردم و درصدی بلند آراست تا صاحب کلید کاخ سفید شوند. 

نویسنده: احمد فواد رامش


    جالبیت  
|  

4.7

5/


ارزیاب کنندګان:14   ارسال نظر