بزرگترین پروژه استخباراتی امریکا وغرب برای جنگ علیه اسلام
04/22/2016 | سیف الله مستنیر

    جالبیت   |  

4.0

5/


ارزیاب کنندګان:5

دراین اواخر امت اسلامی شاهد تشکیل ائتلاف جدید تحت نام "ائتلاف اسلامی" برای مبارزه با "تروریزم" در ریاض پایتخت عربستان سعودی بود. این ائتلاف جزء ائتلاف های جهانی به سرکرده گی امریکا برای سرکوب نمودن اسلام تشکیل شده است. از جمله این ائتلاف ها؛ اولین آن ائتلاف مبارزه با "تروریزم" و "افراطیت" به رهبری امریکا می باشد، که بیش از 60 کشور درآن شرکت دارند. ائتلاف دومی آن به رهبری روسیه می باشد که با همکاری ایران تشکیل شده و برای حمایت ائتلاف اولی کار می کند. بناًء این یک ضرورت مبرم پنداشته می شد تا سرزمین های سنی مذهب امت اسلامی برای جلوگیری دولت واحد اسلامی قریب الوقوع دریک ائتلاف جدید برای ادامه این جنگ کنار هم بیایستند. به همین منظور دولت عربستان سعودی بصورت غیرمنتظره به شمول 34 کشور ائتلاف جدید را اعلان نمود. لذا سعی می شود که در این نوشته ثابت نمائیم که هدف ائتلاف جدید به رهبری سعودی هم مانند ائتلاف های قبلی تنها  سرکوب نمودن اسلام سیاسی و شریعت اسلامی می باشد و بس.

ولی ولیعهد سعودی محمد سلمان اعلان نمود که هدف این ائتلاف تنها داعش نه بلکه تمام گروهای افراطی می باشد. یعنی تمام گروهای مسلح، سیاسی و فکری می باشد؛ که از طرف کفار ودست نشانده های شان افراطی و تروریستی خوانده می شود. وی هنگام توضیح اهداف ائتلاف جدید گفت: "دراین ائتلاف نقش علما برجسته خواهد بود، تا بشکل اساسی و بنیادی جلو افراطیت را بگیرند" یعنی جلو  تمام آن گروه ها را خواهند گرفت که مفکوره تطبیق شریعت اسلام را در سر دارند، و یا هم آن گروه ها و حرکت های که از طریق دولت اسلامی «خلافت» خواهان تطبیق اسلام اند. این چیزی است که وی درسخنان خود بصورت ضمنی به آن اشاره کرد.

محمد سلمان اضافه نمود: "ریاض مرکز  ائتلاف جدید می باشد و در آن اولین محل تبادله معلومات ایجاد خواهد شد" یعنی مرکز بزرگ استخبارتی، این مرکز بزرگ استخباراتی شب وروز برای هم آهنگی عملیات فعالیت می نماید، تا درگوشه و کنار سرزمین های اسلام تروریستان و افراطیان را تعقیب نموده و در باره آن ها معلومات جمع آوری نمایند. درکنار این همه وی تاکید نمود، که در آینده نزدیک  ائتلاف جدید به رهبری سعودی با ائتلاف جهانی به رهبری امریکا برای مبارزه علیه ترویزم به طور کامل هم آهنگ خواهد شد.

از این گفته ها تصویر مکمل این ائتلاف به وضاحت دیده می شود، که دولت دست نشانده عربستان سعودی بر سرزمین اسلام ائتلافی را تشکیل میدهد تا دربخش سیاسی، اقتصادی وغیره امور زنده گی از نظام کامل اسلام و حاکمیت آن جلوگیری نماید.

از این همه تعجب آور اینکه در این ائتلاف دولت های جبریه بزرگ شرکت دارند مانند مصر، ترکیه، پاکستان بنگله دیش و...که بین خود اختلافات بزرگی دارند، مگر باز هم این ائتلاف طوری آنها را کنار هم ایستاد نموده که تمام اختلافات را کنار گذاشته اند. آگاهان امورسیاسی خوب میدانند که بین دولت های مصر، ترکیه، پاکستان و بنگله دیش چه قدر اختلافات عمیق وجود دارد، اما باز هم در این ائتلاف کنار هم ایستاده اند. از این همه فهمیده می شود که این دستور از جای صادر شده که از این همه دست نشانده ها مقام بزرگ دارد، که بادار باداران شان یعنی امریکا است، که این کشورها را با همه ای این مشکلات به دور یک میز جمع نموده است.

این ائتلاف بدون بحث در پارلمان های این کشورها به گونه ناگهانی اعلام گردید. این هم به خطرناک بودن و استخباراتی بودن این ائتلاف دلالت می کند. فرضا اگر این ائتلاف در پارلمان ترکیه به بحث وگفتگو گرفته می شد حتماً این سوال مطرح می شد که چرا ما درین ائتلاف تحت رهبری دولت سعودی شرکت نمائیم؟! چرا بارقیب و دشمن خود مصر در این چنین مسایل مهم شریک شویم؟! هدف این ائتلاف چیست؟! به این گونه به عوام سؤال خلق می شد که ما با کی در جنگ و نبرد هستیم؟! آیا این جالب نیست که بیش از 60 کشور به رهبری امریکا، ائتلاف دیگر به رهبری روسیه و حالا 34 کشور دیگر به رهبری سعودی صرف برای مبارزه با داعش کمر بسته اند؟! آیا داعش به این اندازه قدرت بزرگ است؟! به همین دلیل بن سلمان به بسیار صراحت گفت که این ائتلاف برضد تفکر افراطیت وبرای مبارزه با هرآن کس به میان آمده که مردم را به افراطیت فرا می خواند. این در حالیست که حالا به تمام امت مسلمه ثابت شده است که از نظر این ائتلاف تمام کسانی که برای تطبیق شریعت اسلامی از طریق دولت اسلام کار می کنند افراطی وتروریست خوانده می شوند و بس.

همچنان هنگامی که ترکیه از طرف روسیه به این متهم شد که می خواهند مانند نیاکان خویش بزرگی خویش را دوباره زنده کند، ترکیه به بسیار عجله این اتهام را رد نموده گفت: "ترکیه یک کشور دیموکراتیک است وهیچ گاه در فکر تأسیس دوباره خلافت و تطبیق شریعت نمی باشد؛ واین را یک دروغ از طرف روسیه تلقی کرد که به دولت ترکیه بسته است." از این جا معلوم می شود که سیاسیون دست نشانده ترکیه از دولت اسلام و خلافت بیزاری خود را علناً اعلام می کند. از این همه قضایا معلوم می شود که  دولت های جبریه در این ائتلاف به خاطری یکجا شده اند، تا در جهان اسلام بر علیه مفکوره دولت اسلامی وخلافت راشده ثانی کار نموده و از حاکمیت آن جلوگیری کنند. آنان به این هدف ائتلاف را تشکیل داده اند تا قبل از به میان آمدن دولت واحد مسلمانان این مفکوره را از بین مسلمانان برچیده و بصورت کامل از بین ببرند.

هر مسلمان باید عمیق و مستنیر فکر نماید که ایجاد مرکز واحد عملیاتی چه معنی دارد؟! آیا اردوی پاکستان با سلاح اتومی خود به عراق وسوریه آمده و با داعش مبارزه خواهد کرد؟! قطعاً چنین نیست، به همین گونه افواج کشورهای دیگر؟! طبعاً که نه. بلکه کشور های عضو ائتلاف تازمانی بیان ها وکمپاین سیاسی خود برای این ائتلاف را ادامه خواهد داد تا تمام نظام های حاکم در سرزمین های اسلامی در این ائتلاف شامل شوند و آن زمان تعداد این کشورها بیش از 56 خواهد شد. آن زمان تمام این کشورها معلومات استخباراتی راجع به اشخاص وگروهای که برای حاکمیت اسلام کار می کنند جمع نموده و در یک میز شریک خواهند کرد. به همین ترتیب از کدام کمپیوتر و انترنتی که این کشورها استفاده می کنند در شبکه بزرگ استخباراتی امریکا به صورت غیر مستقیم ثبت شده که از آن بصورت معلومات جوامع غربی و امریکا برای ادامه جنگ خود استفاده خواهد نمود. به واسطه این ائتلاف امریکا بصورت بسیار آسان در تمام جهان اسلام برای پی گیری هر دعوت گر، مجاهد و اشخاص سیاسی معلومات بدست خواهد آورد. این که آنها چه می کنند، کجا بودوباش داردند، وغیره به این ترتیب امریکا نیاز به این قدر هزینه استخباراتی ندارد، ونه هم بصورت فردی ضرورت به تعقیب آنان دارد. به صورت مستقیم معلومات از طریق ائتلاف درریاض جمع آوری شده واز آنجا به واشنگتن ولندن فرستاده خواهد شد. این است هدف وحقیقت ائتلاف خائن که به رهبری سعودی تشکیل شده است.

از طرف دگر اگر شما به لست کشورهای که در این ائتلاف شامل اند دقیق شوید، در لست نام های کشور های را خواهید دید که برای یک روز هم کسی در باره مشکل تروریزم در این کشورها شنیده نشده است، مانند: بنین و مالدیف ... نام های دراین لست شامل اند که تا به حال به حیث کشور شهرت ندارند. شما فکر کنید که فلسطین هم دراین لست شامل است؛ درحالیکه فلسطین از طرف یهود اشغال شده و شب روز در خون می تپد. درآنجا تروریست وجود ندارد، اگر کسی درآنجا سلاح بردارد برای دفاع جان مال وناموس بوده، مگر با آن هم اداره فلسطینی دراین ائتلاف شرکت نموده است. از تمام مسایل ذکر شده فوق معلوم می شود که این ائتلاف یک ماموریت وسیع استخباراتی درمقابل مجاهدین ومبارزین مسلمان است که برای ایجاد نظام اسلامی کار می کند. چرا این بار امریکا وجوامع غربی میخواهند که بطور بسیار بسیط وساده از طریق دست نشانده های شان که اعضای ان ائتلاف اند معلومات کافی بدست آرند، چرا که غلامان حلقه بگوش ایشان بسیار به ساده گی در این ائتلاف شرکت نمودند؛ تا اندازه که  اکثر اعضای شرکت کننده این  ائتلاف را ستایش نموده وآن را یک قدم نیک دانسته است.

مگر اینکه چرا سعودی را به حیث مرکز این ائتلاف تعین نموده، پاسخ بسیار واضح است، تابه این نیرنگ افکار مردم ساده را فریب دهند. زیرا سعودی سرزمینی است که حرمین شریفین در آن موقعیت داشته ومسلمانان برای این اماکن احترام خاصی دارند؛ ازطرفی دیگر زادگاه، محل بعثت و حاکمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همین سرزمین بوده است. به این لحاظ ممکن نیست که دولت چنین سرزمین با این شرافت بر علیه اسلام باشد، تا بصورت کلی این شبهه را از بین ببرند که خانواده سعودی در جنگ علیه اسلام است. همچنان ایجاد چنین مرکز استخباراتی نیاز به هزینه بزرگ مالی دارد؛ ازاین رو سعودی این ظرفیت مالی را دارد که چنین مرکز بزرگ استخباراتی را تمویل کند. پس این بار سعودی با پول نفت که مربوط تمام امت بوده همگام با ائتلاف کفری صلیبی برضد حاکمیت اسلام بزرگترین ماموریت جاسوسی را تمویل، حمایه و رهبری خواهد کرد. درحالیکه از لحاظ نظامی پاکستان، مصر و ترکیه از سعودی خیلی نیرومند تر اند، اما با ذکر دو دلیل فوق رهبری و میزبانی  این ائتلاف به عربستان سعودی سپرده شده است.

به طور نتیجه گیری می توان گفت که سعودی برای همکاری با ائتلاف صلیبی امریکا برضد "تروریزم" و "افراطیت" بزرگ ترین و خبیث ترین ماموریت خاینانه استخباراتی در سرزمین های اسلامی به همکاری دست نشانده های طاغوتی ایشان را بدوش گرفته، تا در سرزمین های اسلام مفکوره تطبیق اسلام کامل از طریق دولت خلافت را قبل از به ثمر رسیدن از بین ببرند. چرا که توسط چنین ائتلاف ها کفار می توانند جنگ صلیبی غرب وامریکا را نسبت به مداخله مستقیم آنان خیلی مؤثرتر رهبری نمایند. فرضاً اگر آنها مانند سابق به طور مستقیم با امت اسلامی در گیر شود، پس درآن صورت تمام امت خواهد گفت که اینان دشمنان ما واسلام اند. اما اگر این جنگ توسط کسانی که ظاهراً به دین ماست، هم کیش و هم وطن و هم زبان و در کل از اهل اسلام باشد؛ در آن صورت مفاد آن به مراتب زیادتر از اسلوب گذشته به غرب می باشد. پس این بزرگترین پروژه خیانت و خباثت و پست ترین حد غلامی می باشد؛ که کفار وطاغوتیان دست نشانده شان کوشش می کنند که جلو خلافت راشده ثانی رابگیرند. پس در اخیر در کنار مبارزان راستین و مخلص برای احیای نظام اسلام دست های خود را به درگاه الله سبحانه وتعالی بلند نموده، تا تمام کوشش های این طاغوتیان را مانند سابق بی تأثیر و ضایع گرداند و امت اسلامی را یک بار دیگر برمبنای عقیده اسلامی بیدار نماید و صاحب دولت اسلام و خلافت راشده  ثانی شوند، و این کار برای الله سبحانه وتعالی اصلاً سخت نیست.

سیف الله مستنیر

 


    جالبیت  
|  

4.0

5/


ارزیاب کنندګان:5   ارسال نظر