څوشیبی له قران کریم سره: د القمر سورة لومړۍ (برخه) تفسیر
09/19/2018 | نور

    د جالبیت   |  

0.0

5/


ارزیاب کنندګان:0


    د جالبیت  
|  

0.0

5/


ارزیاب کنندګان:0   د نظر لیږد